Anasayfa

Hakkımızda

Duseko asansör, asansör sektörünün lider ve başarılı malzeme üreticilerinden biri olarak müşterilerine güvenli ve kaliteli asansör bileşenleri hizmeti vermektedir. 2006 yılından beri edindiği tecrübe ile 2015 yılında şirketleşerek türkiye ve dünya da satışa başlamış ve müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli hedef olarak benimsemiştir. Türkiye’de asansör sektörüne katma değer katmak için faaliyetlerini ileri seviyeye taşımaktadır.

Ürünlerimiz

E-CATALOGUE

Duseko Asansör’ün Yenilikçi Çözümleri

Geleceğin asansörleri için fikri mülkiyetimizle ilham veriyoruz.

Başarılarımızla dünya markası olarak daha da ileri gidiyoruz.
Yüce hedeflerimizi keşfedin ve onlara doğru bir adım atın

L-KARGAS-SYSTEM
MRL-SYSTEM
MRL-SYSTEM 2
MR-SYSTEM-3

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin,başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,g) Kurum:Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ı) Veri sorumlusu: 

Devamını oku…

× Whatsapp